موسسه حقوقی منتظران | دپارتمان وکالت


دپارتمان وکالت

خدمات موسسه منتظران :: دپارتمان وکالت

دپارتمان وکالت

خدمات وکالت موسسه حقوقی منتظران شامل ، پذیرش کلیه دعاوی ملکی ، دعاوی حقوقی ،دعاوی  کیفری ، دعاوی خانواده ،دعاوی  امور قراردادها ،دعاوی  انحصار وراثت و ... میباشد