موسسه حقوقی منتظران | وکالت دعاوی خانوادگی


وکالت دعاوی خانوادگی

دپارتمان وکالت :: وکالت دعاوی خانوادگی

وکالت دعاوی خانوادگی

موسسه حقوقی منتظران با حضور جمعی ازوکلای خبره و با تجربه  دادگستری راه گشای مناسبی برای کلیه پرونده های خانواده میباشد.

برخی از خدمات موسسه حقوقی منتظران به شرح زیر میباشد:
- وکالت پرونده های مربوط به مطالبه مهریه
- وکالت پرونده های مربوط به توقیف اموال
- وکالت پرونده های مربوط به اعسار از پرداخت مهریه
- وکالت پرونده های مربوط به نفقه
- وکالت پرونده های مربوط به الزام به تمکین
- وکالت پرونده های مربوط به استرداد جهیزیه
- وکالت پرونده های مربوط به شروط ضمن عقد ازدواج
- وکالت پرونده های مربوط به حضانت فرزندان
- وکالت پرونده های مربوط به سلب حضانت فرزندان
- وکالت پرونده های مربوط به ملاقات فرزند
- وکالت پرونده های مربوط به فرزند خواندگی
- وکالت پرونده های مربوط به طلاق
- وکالت پرونده های مربوط به طلاق توافقی
- وکالت پرونده های مربوط به طلاق از طرف مرد
- وکالت پرونده های مربوط به طلاق از طرف زن
- وکالت پرونده های مربوط به طلاق خلع و مبارات
- وکالت پرونده های مربوط به فسخ نکاح